Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de The Yellow Web,

kantoorhoudende en gevestigd te Amsterdam aan het Herengracht 215, hierna ook te noemen

“The Yellow Web”, met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en voorts op elke door

The Yellow Web uitgebrachte offerte, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en offertes voor producten en diensten op het gebied van online media.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities (steeds beginnend met een hoofdletter) de volgende betekenis, zowel in enkel- als in meervoud:

1. Designdiensten: diensten waarbij ten behoeve van Opdrachtgever websites worden ontworpen en gebouwd, desk top publishing werkzaamheden worden verricht of fotografisch materiaal wordt vervaardigd.

2. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen The Yellow Web en Opdrachtgever.

3. Hostingdiensten: diensten waarbij ten behoeve van Opdrachtgever informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt via het internet.

4. Materiaal: alle door The Yellow Web ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde

materialen, waaronder, Programmatuur, websites en foto’s.

5. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst aangaat met The Yellow Web danwel

een offerte aanvraagt bij The Yellow Web;

6. Overeenkomst: de overeenkomst die The Yellow Web met Opdrachtgever gesloten heeft

en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

7. Partijen: The Yellow Web en Opdrachtgever;

8. Producten: alle producten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen The Yellow Web en Opdrachtgever;

9. Programmatuur: computerprogramma’s met bijbehorende documentatie en materialen die The Yellow Web in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld of waarvoor The Yellow Web aan Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft verleend of verleent.

10. Vertrouwelijke informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot technische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens met betrekking tot potentiële klanten of partners of voorgenomen zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, Programmatuur

en –bestanden, tekeningen, know how en show how. Vertrouwelijke Informatie omvat niet die informatie reeds in de openbaarheid is gebracht, reeds in het bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.

Artikel 2 Algemeen

1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door The Yellow Web en Opdrachtgever (uitdrukkelijk) schriftelijk zijn overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien de onderhavige algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen The Yellow Web en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever

geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. The Yellow Web en Opdrachtgever zullen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

5. De rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van The Yellow Web niet overdraagbaar.

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte/aanbieding is The Yellow Web daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Yellow Web zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van The Yellow Web zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk

anders is vermeld.

2. Offertes van The Yellow Web zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien

er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3. Overeenkomsten komen tot stand doordat The Yellow Web de door Opdrachtgever

verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat The Yellow Web tot de

uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

1. Alle door The Yellow Web vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. De door The Yellow Web gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en

andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3. The Yellow Web is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij

schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door The Yellow Web aangekondigde

wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen acht (8) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met The Yellow Web schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. The Yellow Web zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien de Overeenkomst tussen The Yellow Web en Opdrachtgever de levering van

diensten door The Yellow Web inhoudt, draagt zij slechts het karakter van een

inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

3. Iedere aan Opdrachtgever meegedeelde (leverings)termijn(en) of andere data zijn slechts

bedoeld als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door

overschrijding van de leveringstermijnen komt The Yellow Web niet in verzuim.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dat vereist, heeft

The Yellow Web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

The Yellow Web is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde

derden.

5. The Yellow Web is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk,

op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar alsdan

geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien

Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst,

dan wel indien The Yellow Web gegronde vrees heeft om aan te nemen dat

Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd

enig ander aan The Yellow Web toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de

overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn

verplichtingen, zal The Yellow Web de opschorting opheffen.

   

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van benodigde informatie en/of materialen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering door The Yellow Web het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, de overeengekomen termijnen, de met de werkzaamheden gemoeide kosten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en The Yellow Web, kunnen worden beïnvloed.

3. De (extra) werkzaamheden van The Yellow Web door de aanvulling en/of wijziging van de

overeenkomst worden door Opdrachtgever vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van The Yellow Web.

4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal The Yellow Web aangeven in hoeverre de

wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. The Yellow Web zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of

aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6. Indien The Yellow Web op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever

werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan The Yellow Web worden vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van The Yellow Web. The Yellow Web is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en op een door The Yellow Web aangegeven wijze. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van vijftien (15) dagen na factuurdatum.

2. Alle betalingen door Opdrachtgever aan The Yellow Web worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of aanmaning, automatisch in verzuim en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente op het openstaande bedrag. Indien Opdrachtgever ook ná ingebrekestelling niet betaalt, is zij in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op The Yellow Web

met de verschuldigde betalingen te verrekenen.

5. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling van de prijs op te schorten vanwege een beweerdelijke tekortkoming van The Yellow Web.

6. The Yellow Web is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Opdrachtgever binnen een

redelijke termijn voldoende zekerheid stelt voor het voldoen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Blijft tijdige zekerheidstelling uit, dan is The Yellow Web gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9 Reclames

1. Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van The Yellow Web of een door

The Yellow Web automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien (14) dagen na

factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan The Yellow Web te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als erkend geldt.

2. Indien Opdrachtgever van mening is dat een door The Yellow Web geleverd Product of

geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen Partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever The Yellow Web daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Alle auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op

al het krachtens de overeenkomst door The Yellow Web ontwikkelde en/of ter beschikking

gestelde Materiaal, berust uitsluitend bij The Yellow Web of haar licentiegevers, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever mag het Materiaal niet zonder voorafgaande toestemming van The Yellow Web verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, databankrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het Materiaal te verwijderen of te wijzigen.

4. Indien Opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt zij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, ongeacht het recht van The Yellow Web om nadere schadevergoeding te vorderen.

5. The Yellow Web vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op

de bewering dat het Materiaal inbreuk maakt op zodanige rechten van derden, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever onmiddellijk de beweerde inbreuk schriftelijk aan The Yellow Web meldt en zij The Yellow Web alle verlangde medewerking en informatie verschaft zodat The Yellow Web in rechte kan optreden.

6. Indien het gebruik van het Materiaal wordt beperkt of verboden, zal The Yellow Web, naar

eigen keuze:

- het Materiaal vervangen zodat geen inbreuk meer wordt maakt op rechten van

derden, of;

- het Materiaal zodanig wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op

rechten van derden, of;

- voor het Materiaal alsnog een gebruiksrecht verwerven voor Opdrachtgever; of,

- de overeenkomst schriftelijk ontbinden, waarna The Yellow Web de voldane vergoeding aan Opdrachtgever zal terugbetalen en Opdrachtgever het Materiaal onmiddellijk aan The Yellow Web zal teruggeven.

7. The Yellow Web sluit hierbij elke andere vorm van andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten Opdrachtgever

Voorzover de auteursrechten, databankrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever zelf ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen bij Opdrachtgever berusten, verkrijgt The Yellow Web een licentie voor het overeengekomen gebruik.

Artikel 12 Referentie

Opdrachtgever verleent aan The Yellow Web een gebruiksrecht om haar handelsnaam,

merk en/of logo te gebruiken ten behoeve van haar promotie en als referentie. The Yellow Web zal Opdrachtgever vooraf zoveel mogelijk op de hoogte stellen en informeren over de wijze hoe zij deze handelsnaam, merk en/of logo wenst te gebruiken.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van The Yellow Web wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, met dien verstande dat The Yellow Web gerechtigd is een percentage van de vergoeding van de directe schade af te trekken, overeenkomstig de periode dat The Yellow Web wel naar behoren haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst is nagekomen. Ingeval de schade bestaat uit dood of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging wordt de vergoeding, in afwijking van het vorenstaande, beperkt tot maximaal EUR 1.000.000 (zegge: één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van The Yellow Web te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van The Yellow Web wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.

3. Iedere aansprakelijkheid van The Yellow Web voor indirecte schade, waaronder begrepen

- maar niet beperkt tot - gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

4. De aansprakelijkheid van The Yellow Web wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en The Yellow Web ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Yellow Web in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14 Ontbinding en Beëindiging

1. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij The Yellow Web ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die The Yellow Web vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3. The Yellow Web heeft het recht de overeenkomst, zonder dat een deugdelijke schriftelijke

ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer door Opdrachtgever surséance van betaling is aangevraagd, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, wanneer het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel de zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde of wanneer Opdrachtgever fuseert met een derde.

4. Indien de overeenkomst gezien de aard en inhoud daarvan niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen prestatie en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze in onderling overleg met wederzijdse instemming door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde zullen Partijen tengevolge een opzegging van de overeenkomst nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

2. Buiten de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden kan Opdrachtgever de overeenkomst niet opzeggen.

3. Indien en zodra de overeenkomst eindigt, op welke grond ook, zal elk van beide Partijen onmiddellijk op eigen kosten alle in haar bezit zijnde dragers van Vertrouwelijke Informatie hetzij retourneren aan de andere Partij, hetzij vernietigen, zulks naar keuze van de andere Partij en alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen in haar computersysteem en/of bestanden daaruit verwijderen.

4. Indien en zodra de overeenkomst eindigt, op welke grond ook, laat dat onverlet de bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard geacht moeten worden voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 10 (intellectuele eigendom), artikel 16 (geheimhouding) en artikel 17 (toepasselijk recht en geschillen).

Artikel 15 Overmacht

1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van The Yellow Web indien er

sprake is van overmacht.

2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat The Yellow Web gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. The Yellow Web is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Yellow Web

gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden te verstrekken, dan is The Yellow Web niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen The Yellow Web en Opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen The Yellow Web en Opdrachtgever.

 

HOOFDSTUK 2 ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien The Yellow Web in opdracht van Opdrachtgever Programmatuur ontwikkelt of een licentie verleent op Standaard Programmatuur. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit hoofdstuk 1 met de bepalingen in hoofdstuk 2, geldt de bepaling in dit hoofdstuk 2 bij voorrang.

 

Artikel 18 Algemeen

Partijen zullen schriftelijk specificeren op welke wijze de Programmatuur zal worden ontwikkeld en aan welke specificaties de Programmatuur zal dienen te voldoen.

 

Artikel 19 Licenties

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent The Yellow Web Opdrachtgever een

niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Programmatuur overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 van dit artikel. Dit gebruiksrecht zal ingaan nadat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens The Yellow Web, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever mag de Programmatuur slechts gebruiken binnen haar eigen onderneming bij de uitoefening en ter ondersteuning van het normale bedrijf voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

3. Opdrachtgever mag de Programmatuur of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

4. Behoudens voorzover wettelijk toegestaan is Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de Programmatuur aan reverse engineering te onderwerpen dan wel veranderingen aan te brengen in de Programmatuur.

5. Opdrachtgever is gerechtigd om van de Programmatuur een kopie te maken voor back-

updoeleinden.

6. Het is The Yellow Web toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien The Yellow Web door middel van technische bescherming de

Programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7. Indien en voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze Programmatuur wijzigingen aan te brengen.

8. Direct na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Programmatuur zal Opdrachtgever alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan The Yellow Web retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever The Yellow Web hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 20 Oplevering en acceptatie van Programmatuur op maat

1. The Yellow Web zal de te ontwikkelen Programmatuur aan Opdrachtgever conform de

schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door The Yellow Web uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door The Yellow Web uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet toegestaan de Programmatuur voor operationele doeleinden te gebruiken.

3. De Programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

  - indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door The Yellow Web uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel;

  - indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;

  - indien The Yellow Web vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in

het vijfde lid van dit artikel ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens het zesde lid van dit artikel aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de Programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever The Yellow Web hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur niet voldoet aan de tussen partijen overeengekomen specificaties, zal Opdrachtgever The Yellow Web uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. The Yellow Web zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij The Yellow Web gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.

6. Acceptatie van de Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan.

7. Indien de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten

1. Indien tussen The Yellow Web en Opdrachtgever onduidelijkheid bestaat omtrent wie

rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht betrekking hebbende op de Programmatuur, wordt ervan uitgegaan dat The Yellow Web de rechthebbende is. Opdrachtgever is bevoegd het tegendeel hiervan te bewijzen.

2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (een gedeelte van) de Programmatuur bij de oplevering hiervan, eigendom van Opdrachtgever worden op voorwaarde dat Opdrachtgever op dat moment volledig aan haar verplichtingen jegens The Yellow Web heeft voldaan.

3. Deze overdracht laat onverlet dat The Yellow Web het recht heeft om de algemene

beginselen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de desbetreffende Programmatuur vrijelijk toe te passen. Meer specifiek houdt dit in dat The Yellow Web (delen van) de Programmatuur zonder de toestemming van Opdrachtgever aan eventuele derden kan aanbieden en/of verkopen.

4. Tevens laat de overdracht onverlet dat The Yellow Web het recht heeft altijd de

Programmatuur te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

 

Artikel 22 Garantie

1. Slechts indien The Yellow Web en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een garantie zijn

overeengekomen met betrekking tot de Programmatuur zal The Yellow Web gedurende

de vastgestelde garantieperiode naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de Programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, mits deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij The Yellow Web zijn gemeld. Onder de voorwaarde dat de licentie-vergoeding tijdig is voldaan, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd.

2. Een dergelijk herstel van de Programmatuur zal gratis worden uitgevoerd tenzij er sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan The Yellow Web toe te rekenen oorzaken.

3. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever of derden zonder schriftelijke toestemming van The Yellow Web wijzigingen in de Programmatuur aanbrengen of doen aanbrengen.

4. The Yellow Web garandeert nimmer dat de Programmatuur zonder onderbreking of fouten

zal functioneren, dat alle fouten worden hersteld en dat zij geschikt zal zijn voor de doelstellingen die Opdrachtgever heeft aangaande de Programmatuur en de toepassing ervan.

5. Ingeval van een tussen The Yellow Web en Opdrachtgever overeengekomen garantie

overeenkomstig lid 1 van dit artikel valt echter onder de garantie (tevens) niet:

- het oplossen van alle in redelijkheid niet te voorziene defecten in de Programmatuur;

- het foutloos functioneren van de Programmatuur met andere apparatuur en/of Programmatuur, die niet afkomstig is van The Yellow Web;

- het oplossen van storingen in de Programmatuur indien dezen niet kunnen worden gereproduceerd door Opdrachtgever, indien deze te wijten zijn aan het computersysteem van Opdrachtgever en/of indien de storingen op enige andere wijze aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen;

- herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens.

6. Indien partijen schriftelijk zijn overeenkomen dat The Yellow Web een verbeterde versie

van de Programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking zal stellen, is The Yellow Web

drie maanden nadat zij deze versie ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever niet verplicht eventuele fouten in de oude versie te herstellen of het anderszins onderhouden van de oude versie.

 

HOOFDSTUK 3 HOSTING

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien The Yellow Web ten behoeve van Opdrachtgever Hostingdiensten verricht. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit hoofdstuk 1 met de bepalingen in hoofdstuk 3, geldt de bepaling in hoofdstuk 3 bij voorrang.

 

Artikel 23 Verplichtingen The Yellow Web

1.  The Yellow Web spant zich in om de toegang tot haar Hostingdiensten zo ongestoord

mogelijk te laten verlopen. The Yellow Web verplicht zich tot regelmatige controle en

gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar Hostingdiensten te voorkomen. The Yellow Web is daarbij immers ook nog afhankelijk van derden waaronder telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen in de toegang tot haar Hostingdiensten worden door The Yellow Web wel zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van The Yellow Web voor het niet of niet goed functioneren van de toegang tot haar Hostingdiensten kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 13 van deze algemene Voorwaarden ontstaan.

2.  The Yellow Web verstrekt geen garantie op de door haar geleverde Hostingdiensten, maar verplicht zich op eerste verzoek door Opdrachtgever alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

 

Artikel 24 Onderhoud en buitengebruikstelling van de Hostingdiensten

1. The Yellow Web draagt zorg voor de beschikbaarheid van haar systemen, waarbij zij zich

er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. The Yellow Web

garandeert niet dat haar systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar zijn

en altijd bereikbaar.

2.  De technische eigenschappen van de Hostingdiensten van The Yellow Web en het data-

en telecommunicatienetwerk kunnen door The Yellow Web dan wel door de

telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd.

3.  Waar mogelijk zal The Yellow Web de in artikel 24.2 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Hostingdiensten (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Opdrachtgever en de door hen gebruikte randapparatuur. Indien zulks niet mogelijk is en bijvoorbeeld buitengebruikstelling van de Hostingdiensten

dan wel het The Yellow Web-netwerk noodzakelijk is, dan heeft The Yellow Web het recht hiertoe over te gaan binnen zeven (7) dagen na behoorlijke voorafgaande bekendmaking aan Opdrachtgever, tenzij onverwijlde spoed The Yellow Web noopt tot het onmiddellijk uitvoeren van de wijziging. Aansprakelijkheid van The Yellow Web voor schade die een Opdrachtgever door het doorvoeren van wijzingen lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.  Voor wijzigingen ten aanzien van data- en telecommunicatienetwerk(en), waarbij

The Yellow Web afhankelijk is van telecommunicatie- en datatransportaanbieders, kan

The Yellow Web geen enkele verantwoordelijkheid jegens Opdrachtgever dragen, zij sluit

deze dan ook uit.

5.  Telecommunicatie- en datatransportaanbieders hebben het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van het data- en telecommunicatienetwerk te voorkomen of op te heffen, om maatregelen te treffen om schade of hinder te voorkomen of preventief onderhoud te plegen. Opdrachtgever zal de door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders via The Yellow Web in dat verband gegeven instructies onverwijld en voor eigen rekening opvolgen.

6.  The Yellow Web is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, voor de noodzakelijk door The Yellow Web te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem of om de veiligheid van haar dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen voor Opdrachtgever, haar overige klanten en derden. The Yellow Web mag hiertoe onder meer bestanden (laten) controleren op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.

7.  The Yellow Web is niet gehouden aan het maken van volledige back-ups van de

gegevens en/of informatie die door of voor Opdrachtgever op de systemen van The Yellow Web zijn opgeslagen.

   

HOOFDSTUK 4 DOMEINNAAMREGISTRATIE

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien The Yellow Web ten behoeve van Opdrachtgever domeinnamen registreert. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van een bepaling uit hoofdstuk 4 met een of meer bepalingen in hoofdstuk 1, geldt de bepaling in hoofdstuk 4 bij voorrang.

 

Artikel 25 Domeinnaamregistratie

25.1 The Yellow Web neemt een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam in beginsel pas in behandeling op het moment dat zij de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie en het voor de registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd persoon en vergezeld van alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten, heeft ontvangen.

25.2 Mocht The Yellow Web een domeinnaam hebben aangevraagd voordat zij van

Opdrachtgever volledige betaling voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de aangevraagde domeinnaam ter beschikking van The Yellow Web totdat de volledige betaling is verricht, ongeacht de rechten die Opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden.

25.3 The Yellow Web behandelt iedere aanvraag voor het verzorgen van de registratie van een domeinnaam naar beste vermogen en op professionele wijze. The Yellow Web zal zich

inspannen om de registratie bij SIDN te verrichten binnen vijf werkdagen nadat de aanvraag van Opdrachtgever overeenkomstig artikel 25.1 in behandeling is genomen. Opdrachtgever erkent echter dat het verzorgen van de registratie van een domeinnaam een inspanningsverbintenis is en dat The Yellow Web niet kan garanderen dat de domeinnaam op het moment van aanvraag nog vrij is en evenmin dat de domeinnaam door de betreffende instantie wordt toegekend.

25.4 The Yellow Web aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van Opdrachtgever of eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam.

25.5 Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan The Yellow Web, zodat deze tijdig namens Opdrachtgever bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot domeinnaam registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 26 Verplichtingen Opdrachtgever

26.1  Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in verband met de domeinnaamregistratie juist en volledig zijn vermeld en dat hij, gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde domeinnaam, er zorg voor zal dragen dat wijzigingen in deze gegevens onverwijld aan SIDN worden doorgegeven.

26.2  Indien een domeinnaam van Opdrachtgever word verhuisd zal Opdrachtgever adresgegevens van The Yellow Web die worden gebruikt ten behoeve van de Whois- database van SIDN laten wijzigen zodat The Yellow Web niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

 

Artikel 27 Algemeen

27.1  De registratie en het gebruik van een bepaalde domeinnaam komen geheel en uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever; Opdrachtgever dient zichzelf ervan te vergewissen of de betreffende domeinnaam al dan niet inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart The Yellow Web voor alle aanspraken van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik door Opdrachtgever van een door The Yellow Web in zijn opdracht of op zijn naam geregistreerde domeinnaam.

   

27.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is The Yellow Web, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, nadrukkelijk niet gehouden om aan SIDN of een andere derde partij vergoedingen te betalen voor de door (The Yellow Web namens) Opdrachtgever aangehouden domeinnamen.

 

HOOFDSTUK 5 DESIGN

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 van toepassing indien The Yellow Web in opdracht van Opdrachtgever Designdiensten verricht. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit hoofdstuk 1 met de bepalingen in hoofdstuk 5, geldt de bepaling in dit hoofdstuk 5 bij voorrang.

 

Artikel 28 Algemeen

1. Partijen zullen schriftelijk specificeren op welke wijze de Designdiensten zullen worden verricht en aan welke specificaties het in het kader daarvan ontwikkelde Materiaal zal voldoen.

 

Artikel 29 Oplevering en acceptatie van Materiaal

1. The Yellow Web zal de Designdiensten verlenen aan de hand van een door Opdrachtgever goedgekeurd ontwerp op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

2. Voor zover de Designdiensten betrekking hebben op de technische aspecten van het ontwerpen en bouwen van websites is ten aanzien van de acceptatie daarvan artikel 20 van overeenkomstige toepassing. Indien de Designdiensten bestaan uit werkzaamheden met betrekking tot de vormgeving van websites, het verrichten van desk top publishing werkzaamheden of uit de vervaardiging van fotografisch materiaal geldt het in dat kader door The Yellow Web geleverde Materiaal als geaccepteerd bij de aflevering daarvan.

3. The Yellow Web is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie

van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

Artikel 30 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever verstrekt aan The Yellow Web de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en materialen en verleent The Yellow Web toestemming om deze voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart The Yellow Web voor aanspraken van derden ten aanzien van het materiaal dat door Opdrachtgever in het kader van de verlening van de Designdiensten is verstrekt.